Belastingplan 2022: VPB

Plaatsingsdatum: 04/10/2021 eventuele wijzigingen nadien zijn niet opgenomen.   

Alle maatregelen gaan in per 2022, tenzij anders vermeld. De maatregelen aangegeven met een * zijn al vastgelegd in een eerder wetsvoorstel.

Vennootschapsbelasting

Tarief*
Het hoge tarief in de vennootschapsbelasting blijft 25 procent, het lage tarief blijft 15 procent. De grens voor het lage tarief wordt verhoogd en gaat gelden voor winsten tot 395.000 euro (2021: tot 245.000 euro).

Verliesverrekening*
Er gaat een in de tijd onbeperkte voorwaartse verliesverrekening gelden (dit is nu zes jaar voorwaarts). Echter, daarbij zijn de verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) slechts tot een bedrag van 1 miljoen euro aan belastbare winst volledig verrekenbaar. Bij een hogere winst in een jaar dan 1 miljoen euro zijn de verliezen slechts verrekenbaar tot 50 procent van die hogere belastbare winst verminderd met een bedrag van 1 miljoen euro. 

Reparatie verrekeningsmogelijkheid houdster- en financieringsverliezen 
Er wordt een wijziging in de verliesverrekening aangekondigd, die nog bij latere Nota van Wijziging in dit belastingpakket wordt opgenomen. De Hoge Raad heeft afgelopen juni een belastingplichtige in het gelijk gesteld die via het vormen van een fiscale eenheid operationele winsten verrekende met houdster- en financieringsverliezen (HOF-verliezen). HOF-verliezen kunnen in beginsel niet worden verrekend met operationele winsten. Met behulp van een fiscale eenheid bleek dit toch mogelijk. Nu is aangekondigd dat deze onbedoelde mogelijkheid wordt gerepareerd. 

Invoering van belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen 
Omgekeerde hybride lichamen (transparant naar Nederlands recht maar niet-transparant naar buitenlands recht) worden voortaan belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Deze maatregel vloeit voort uit de ATAD2 EU-richtlijn. Bovendien wordt het gelieerdheidsbegrip uitgebreid tot natuurlijke personen. De uitbreiding geldt voor alle ATAD2-maatregelen, dus ook voor de maatregelen die al eerder waren ingevoerd voor hybride mismatches. Lees meer

Informeel kapitaalsituaties (‘tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel’) 
Het zogenoemde zakelijkheidsbeginsel (‘at arm’s length’) moet zorgen voor een zakelijke fiscale winstverdeling binnen concerns. Omdat niet elk land dit beginsel (op dezelfde wijze) toepast, kan dit ertoe leiden dat een deel van de winst van een multinationale onderneming niet wordt belast. Deze mismatches worden nu tegengaan. Kort gezegd houdt de maatregel in dat fiscaal geen ‘min’ in Nederland kan worden genomen als er geen corresponderende ‘plus’ is in het buitenland. Lees hier meer

Beperking in de tijd van verrekening dividendbelasting en kansspelbelasting met de vennootschapsbelasting
De verrekening van dividend- en kansspelbelasting (voorheffingen) wordt beperkt tot het in een jaar te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting vóórdat rekening is gehouden met de verrekening van die voorheffingen. Niet-verrekenbare voorheffingen worden onbeperkt doorgeschoven naar toekomstige jaren. 

Verplichte volgorde bij verrekening van buitenlands geheven winstbelasting CFC’s
Indien gecontroleerde lichamen (CFC) onderworpen zijn aan winstbelasting dan is verrekening van deze winstbelasting beperkt tot de daadwerkelijk verschuldigde Nederlandse vennootschapsbelasting. Is er sprake van meerdere CFC’s, dan wordt een bepaalde verrekeningsvolgorde gebruikt, die nu ook wettelijk wordt vastgelegd: het kleinste bedrag aan verrekenbare buitenlandse winstbelasting wordt eerst verrekend. De niet verrekende winstbelasting kan alsnog worden verrekend in latere jaren.

Subsidie vaste lasten & subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen vrijgesteld
Tegemoetkomingen op basis van de ‘subsidie vaste lasten’ en ‘subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen’ worden vrijgesteld van de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelasting. De vrijstelling voor subsidie vaste lasten treedt effectief in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 en de vrijstelling voor subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen met terugwerkende kracht tot en met de aanvang ervan per 1 januari 2021. Toepassing van de belastingvrijstelling vereist voor iedere periode goedkeuring van de Europese Commissie. Die goedkeuring is verleend tot 1 oktober 2021. Eventuele verlenging van de subsidies vanaf het vierde kwartaal 2021 vereist dus opnieuw goedkeuring voor toepassing van de vrijstelling.

Milieu-investeringsaftrek
De milieu-investeringsaftrek kent drie categorieën met elk een eigen aftrekpercentage. Deze percentages worden van 13,5 procent, 27 procent en 36 procent verhoogd naar 27 procent, 36 procent en 45 procent. Het maximale netto voordeel bedraagt hierdoor ongeveer 14 procent. Het hoogste percentage wordt toegepast op investeringen in bedrijfsmiddelen die de hoogste bijdragen leveren aan de beleidsprioriteiten, zoals circulaire economie en elektrificatie.