Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BSW Belastingadviseurs, gevestigd te Tilburg

Artikel 1
BSW Belastingadviseurs is een maatschap, bestaande uit natuurlijke- en/of rechtspersonen. Een lijst van leden van de maatschap wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 2
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens de maatschap, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden
uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3
1.De maatschap is jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voorzover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. De maatschap is evenwel niet aansprakelijk voor:

  • mondeling of telefonisch verstrekte informatie, alsmede informatie die niet op een concreet geval betrekking heeft
  • bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, niet tijdige of onvolledige gegevens of informatie door de opdrachtgever aan de maatschap of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van de opdrachtgever;
  • de aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken;
  • bij de opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door de maatschap ingeschakelde hulppersonen (werknemers van de maatschap daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met de maatschap verbonden organisatie of ingeschakelde personen of bedrijven;
  • bij de opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

2. De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van de maatschap gelden niet voorzover de schade het gevolg is van opzet van de maatschap.

3. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het terzake geldende eigen risico.

Artikel 4
De maatschap voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

Artikel 5
Elke aan de maatschap gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
De maatschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van de maatschap.

Artikel 6
Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, wordt het honorarium vastgesteld aan
de hand van een uurtarief vermenigvuldigd met de gewerkte tijd.

Artikel 7
In beginsel worden de verrichte diensten na afloop van iedere maand gedeclareerd. De declaraties worden via elektronische weg aan de opdrachtgever verzonden. Desgevraagd zal de maatschap per post een hardcopy van de factuur aan de opdrachtgever verstrekken.

Declaraties van de maatschap zijn veertien dagen na dagtekening van de declaratie opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan.

Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn is de opdrachtgever tevens gehouden alle in redelijkheid te maken kosten van invordering te vergoeden (zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, als ook kosten van de voor de invordering door de maatschap in te schakelen derden), waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom (te vermeerderen met omzetbelasting) terzake van interne administratie- en incassokosten.

Reclames inzake declaraties dienen te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de in de voorgaande volzin bedoelde termijn, tenzij de opdrachtgever op grond van door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatst bedoeld geval gaat de termijn in op de dag van de kennisneming. Reclame schort de verplichting tot betaling van de declaratie(s) niet op.

De maatschap is uitdrukkelijk bevoegd afgifte van zaken welke voor het uitvoeren van opdrachten door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld op te schorten totdat volledig aan de verplichting tot betaling van alle openstaande declaraties, alsmede rente en invorderingskosten, is voldaan

Artikel 8
Op de tussen de maatschap en haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd een eventueel overeengekomen arbitrage- of bindend adviesbeding, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht voor de Nederlandse rechter.

Artikel 9
Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de maatschap maar ook van de leden van de maatschap, van bestuurders van matenrechtspersonen, van werknemers en van hulppersonen van de maatschap.