Belastingplan 2022: IB

Plaatsingsdatum: 04/10/2021 eventuele wijzigingen nadien zijn niet opgenomen.   
 

Alle maatregelen gaan in per 2022, tenzij anders vermeld. De maatregelen aangegeven met een * zijn al vastgelegd in een eerder wetsvoorstel.

Inkomstenbelasting

Tarief box 1
In de inkomstenbelasting wordt het (gecombineerd) basistarief verlaagd naar 37,07 procent. Het toptarief blijft 49,5 procent voor inkomen boven 69.398 euro. Het basistarief wordt na 2022 stapsgewijs verder verlaagd tot 37,03 procent in 2024.

Percentage aftrekposten verder verlaagd*
Bepaalde aftrekposten in de inkomstenbelasting worden in 2022 aftrekbaar tegen maximaal 40 procent. Het gaat onder meer om hypotheekrenteaftrek, alimentatie-aftrek, giftenaftrek, ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, stakingsaftrek), MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.

Verdere verlaging zelfstandigenaftrek*
De zelfstandigenaftrek wordt in 2022 afgebouwd tot 6.310 euro. Deze versnelde afbouw wordt in ongelijke stappen voortgezet tot 3.240 euro in 2036.

Verhoging arbeidskorting
De arbeidskorting wordt voor veel mensen hoger. Enerzijds wordt het afbouwpercentage verlaagd naar 5,86 procent. Daarnaast wordt het afbouwpunt met circa 1.000 euro verhoogd naar 36.649 euro.

Aanpassingen IACK

Verlaging maximaal bedrag IACK

Het maximumbedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt verlaagd met een bedrag van per saldo 318 euro. Het maximumbedrag IACK 2022 bedraagt 2.534 euro.

Wijziging IACK voor buitenlandse arbeiders

Voor de IACK komen alleen mensen in aanmerking die geen fiscaal partner hebben (alleenstaanden) of een partner met een hoger inkomen. Voor mensen die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, telt een partner in het buitenland niet mee als fiscaal partner in Nederland. Daardoor hebben deze mensen onbedoeld recht op de IACK. De regeling wordt nu zo aangepast dat voor deze mensen ook hun partner in het buitenland mee gaat tellen voor toepassing van de IACK. 

Vervanging aftrek scholingskosten
De fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door de subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie). Het STAP-budget zal gelden voor personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. De fiscale aftrek geldt nog voor scholingskosten betaald in 2021. 

Aanpassing cap in bijtelling voor emissievrije personenauto’s
De catalogusprijs waarvoor de verlaagde bijtelling voor nieuwe emissievrije auto’s wordt toegepast wordt in twee stappen verlaagd. In 2022 geldt de verlaagde bijtelling van 16 procent voor de eerste 35.000 euro en vanaf 2023 op de eerste 30.000 euro van de catalogusprijs. 

Milieu-investeringsaftrek
De milieu-investeringsaftrek kent drie categorieën met elk een eigen aftrekpercentage. Deze percentages worden van 13,5 procent, 27 procent en 36 procent verhoogd naar 27 procent, 36 procent en 45 procent. Het maximale netto voordeel bedraagt hierdoor ongeveer 14 procent. Het hoogste percentage wordt toegepast op investeringen in bedrijfsmiddelen die de hoogste bijdragen leveren aan de beleidsprioriteiten, zoals circulaire economie en elektrificatie.

Aanpassen eigenwoningregeling in partnerschapssituaties
In de eigenwoningregeling worden enkele onredelijke gevolgen bij huwelijk en partnerschap opgelost. Als fiscaal partners bijvoorbeeld samen een eigen woning kopen en de individuele ‘eigenwoningverledens’ leiden tot beperking van de hypotheekrente, dan mogen zij op gezamenlijk in plaats van individueel niveau toetsen of voldoende eigen middelen uit het verleden zijn ingezet. Dit is met name van belang voor de bijleenregeling en aflossingsvrije hypotheken op basis van overgangsrecht 2012. Een soortgelijke regeling gaat ook gelden voor de aflossingsstanden die golden vlak voor het ontstaan van het fiscaal partnerschap. De aflossingsstand is van belang om te bepalen of is voldaan aan de aflossingsverplichting om in aanmerking te komen voor renteaftrek.

Subsidie vaste lasten & subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen vrijgesteld
Tegemoetkomingen op basis van de ‘subsidie vaste lasten’ en ‘subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen’ worden vrijgesteld van de heffing van inkomsten- en vennootschapsbelasting. De vrijstelling voor subsidie vaste lasten treedt effectief in werking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2020 en de vrijstelling voor subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen met terugwerkende kracht tot en met de aanvang ervan per 1 januari 2021. Toepassing van de belastingvrijstelling vereist voor iedere periode goedkeuring van de Europese Commissie. Die goedkeuring is verleend tot 1 oktober 2021. Eventuele verlenging van de subsidies vanaf het vierde kwartaal 2021 vereist dus opnieuw goedkeuring voor toepassing van de vrijstelling.

Bovenmatige schulden ab-houder en partner bij eigen bv*
Het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap is vorig jaar ingediend. Vanaf 2023 moeten ab-houders 26,9 procent inkomstenbelasting betalen over bovenmatige schulden (meer dan 500.000 euro) die zij met hun partner hebben aan eigen bv(‘s). Datzelfde geldt voor schulden van hun bloed- en aanverwanten en de partners van die bloed- en aanverwanten. Alleen eigenwoningleningen worden onder voorwaarden uitgezonderd. Zie ook Dga’s moeten belasting betalen over bovenmatige leningen.

Reparatiewetgeving Wet aanpassing box 3
Een tweetal fouten in de - per 2021 in werking getreden - Wet aanpassing box 3 is gerepareerd. Enerzijds vervalt de verplichting voor de Belastingdienst om voor deeljaarpartners altijd een beschikking bedrag groen beleggen vast te stellen. Anderzijds krijgt de Belastingdienst meer ruimte om een inkomensafhankelijke tegemoetkoming te herzien, bijvoorbeeld vanwege een wijziging van box 3-vermogen.