Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden van Van Boekel Smits & Willems Belastingadviseurs, gevestigd te Tilburg.

Artikel 1
Van Boekel Smits & Willems Belastingadviseurs is een maatschap, bestaande uit natuurlijke- en rechtspersonen. Een lijst van leden van de maatschap wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 2
Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens de maatschap, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3
Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de maatschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het terzake geldende eigen risico.

Artikel 4
De maatschap voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden of aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

Artikel 5
Elke aan de maatschap gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De maatschap is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van de maatschap.

Artikel 6
Declaraties van de maatschap zijn acht dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom terzake van interne administratie- en incassokosten.

Artikel 7
Op de tussen de maatschap en haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd een eventueel overeengekomen arbitrage- of bindend adviesbeding, zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden berecht voor de Nederlandse rechter.

Artikel 8
Deze voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten behoeve van de maatschap maar ook van de leden van de maatschap, van bestuurders van matenrechtspersonen, van werknemers en van hulppersonen van de maatschap.